YHTEYSTIEDOTfb

Puh. +358 40 749 36 99
Puh. +358 40 184 77 20
E-mail: info@nordiccruises.net
Avoinna ma-pe klo 10-15

1. Soveltamisala

1.1. Yleiset matkapakettiehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin vähintään 24 tuntiakestäviin tai yöpymisen sisältäviin matkapaketteihin, jotka onhankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, ja joihin sisältyyvähintään kaksi seuraavista palveluista; 1) kuljetus, 2) majoitus, 3)auton tai matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 § 3 kohdassamainitun muun moottoriajoneuvon, kuten A-luokan ajokorttiavaativan moottoripyörän tai vähintään nelipyöräisen, omallakäyttövoimallaan kulkevan ajoneuvon, jonka rakenteellinen nopeuson yli 25km/h, vuokraus tai jokin edellä mainituista yhdessä 4) muunolennaisen matkailupalvelun kanssa edellytyksellä, ettäkokonaisuus myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa.Majoitukseksi katsotaan myös muutaman viikon majoitus esim.perheessä kielikurssin yhteydessä, ei kuitenkaan pitkäkestoisenvaihto-oppilasmatkan yhteydessä.

1.2. Lisäehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiämatkapakettiehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajanvahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

1.3. Erityisehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoistapoikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissamatkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellistenmääräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkanerityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen taimatkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa ollamatkustajan vahingoksi ristiriidassa matkapalveluyhdistelmistäannetun lain kanssa.

Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtojaja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut,on matkustajan pyynnöstä esitettävä selvitys siitä, miten nekohdentuvat matkan eri osiin.

2. Matkapakettisopimus ja vastuu sopimuksentoteuttamisesta

2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että matkapaketti onsopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjänsopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajiensuorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit).

Matkanvälittäjä vastaa matkustajalle antamistaantiedoista jasopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, josmatkanjärjestäjä on sijoittautunut Euroopan talousalueenulkopuolelle ja jos matkanvälittäjä ei osoita, että matkanjärjestäjätäyttää kyseiset velvoitteet.

Matkustajalle on ennen sopimuksen tekemistäannettava tieto siitä,onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanutmatkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017)tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan.

Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisenilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjääntai matkanvälittäjään.

Matkapaketin virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 12.4.mukaisesti.

2.2. Sopimuksen sisältö

Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittumatkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöäarvioitaessa otetaan huomioon kaikki ennen matkasopimuksentekemistäkirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot,vakiotietolomake ja muut kyseistä matkaakoskevat lain (901/2017) ja asetuksen (181/2018) edellyttämät tiedot.

2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus

Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen tekemistäannettavamatkustajalle yleiset tiedot kohdemaan passi- javiisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisuminhankkimisaika.

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itsehuolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (mm. passi,viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja matkalipunoikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettavamyös kuljetusten aikataulut. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyttiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvastavahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten taivirheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) taiviisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkallatarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustajavastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim.peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi matkanjärjestäjä kehottaamatkustajaa hankkimaanmatkaa varten riittävän kattavan henkilöönja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävänmatkavakuutussuojan.

2.4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit

Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajallematkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä annettavatiedot kohdemaan yleisistäterveysmääräyksistä. Matkustajanhenkilökohtaiseen terveydentilaan liittyvien erityistarpeidenohjeistuksen hankkimisesta matkustajavastaa itse. Matkustajalle onlisäksi annettava ohjeita mahdollisen sairastumisen, onnettomuudentai muun vastaavan tapahtuman varalta.

Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajanitsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset.Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietojaon saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinninlaitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.um.fi jawww.thl.fi. Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin mm.edellä mainittujen tietojen avulla.

2.5. Avustamisvelvollisuus

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tairikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjänilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneellematkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista jakonsulipalveluista, järjestettävä matkustajalle mahdollisuusetäviestimen käyttämiseen ja autettava matkustajaa tekemäänvaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä annettava muutaasianmukaista apua. Matkustaja vastaa itse näiden tai muidentilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräisethotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevatylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihinmatkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkanaikana ilmenee kohdassa 10.1. b) tarkoitettu tilanne,matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa japyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalleaiheutuvaa vahinkoa ja haittaa.

Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaanavusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti taihuolimattomuudellaan. Maksu saa kuitenkin vastata enintäänmatkanjärjestäjälle avun antamisesta aiheutuneita todellisiakustannuksia.

Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, jokavoi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaailmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisenedustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisistatoimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaayhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalleon ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteydenmatkanjärjestäjään tai -välittäjään.

2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

2.6.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten,matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkantoteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien jakuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

2.6.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muitamatkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa,voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaamatkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseenja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

2.6.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella taivaromattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle taikolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla 2.6.1 ja 2.6.2.kohdissa mainittuja määräyksiä.

2.6.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaisetyhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

2.6.5 Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen toimittamaan kaikkimatkaa koskevat tiedot ja asiakirjat matkustajaryhmälle javastaavasti matkustajia koskevat tarvittavat tiedot ja asiakirjatmatkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjän katsotaan täyttäneenilmoitusvelvollisuutensa toimittaessaan matkaa koskevat tiedot tällematkustajaryhmän edustajalle eikä niitä tarvitse toimittaa erikseenjokaiselle matkustajalle.

Matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdämatkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessämuutosta haluavan matkustajan kanssa.

2.6.6. Matkustaja tai matkustajaryhmän edustaja vastaamatkanjärjestäjälle antamiensa tietojen, kuten matkan ajankohdan,matkustajien nimien, syntymäaikojen, muiden henkilötietojen taimatkustajien erityistarpeiden, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisestailmoittamisesta. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, jonkamatkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti taipuutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.

2.6.7. Matkustaja saattaa joutua itse vastaamaan seurauksista ja/taikustannuksista, mikäli niitä syntyy, jos hän käyttää matkapaketinpalveluita tai paketin osia muulla tavoin, kuinmatkapakettisopimuksessa on sovittu. Esimerkiksi matkapakettiinsisältyvien kuljetuspalveluiden osittainen tai kokonaan käyttämättäjättäminen voi johtaa jäljellä olevien palveluiden käyttöoikeudenrajoittumiseen tai menettämiseen.

3. Sopimuksen syntyminen ja hinnanmaksaminen

3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjänmääräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistääneräpäivänä.

3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettavamatkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana.Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoinennen matkan alkamista saada matkaliput ja muutmatkaan liittyvätasiakirjat.

4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennenmatkan alkamista

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennenmatkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periäperuutusmaksu seuraavasti:

4.1.

a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaanviimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista

b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkanalkamista

c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkanalkamista

d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkanalkamista

e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin3 vrk ennen matkan alkamista.

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden taiuseamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseentai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, onmatkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujenperuutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästämajoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanutja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavatyhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisestamatkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevämatkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisestimatkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä,jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitullelähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaansiksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaantarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia,henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeuttamaksun palautukseen.

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdassa 4.1. mainituista, josmatka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.).Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste onilmoitettava erityisehdoissa.

5. Matkustajan oikeus peruuttaa matkamatkanjärjestäjän tekemien muutosten taimatkakohteen olojen vuoksi ennen matkanalkamista

5.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos

a) matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi matkajärjestelyjä.Merkittävänä muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaahuomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, esimerkiksisellaisia lähtö- tai saapumisaikojen muutoksia, jotka aiheuttaisivatmatkustajalle huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiäkustannuksia, kuten kuljetuksen tai majoituksenuudelleenjärjestelyjä, päivälennon muuttumista yölennoksi(iltapäiväksi sovittu paluu siirtyy paluuksi puolen yön jälkeen),matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaamuutosta, sekä olennaisesti matkan luonnetta muuttavaa muutosta,kuten esteettömänä markkinoidun matkan muuttuminenesteelliseksi, tai

b) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että matkanjärjestäjänmahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksenpäättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa taisen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavienturvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kutentulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävienihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudinesiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka josmatkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaavaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.

Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomenviranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinenviestintä asiaan liittyen, tai

c) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyysovitusta

 • yli 24 tunnilla vähintään 7 vrk kestävillä matkoilla
 • yli 12 tunnilla 2-6 vrk kestävillä matkoilla
 • alle 2 vrk kestävien matkojen osalta tilannetta arvioidaantapauskohtaisesti, tai

d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjänsuorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

5.2. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista pysyvällä tavallaja ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä muutoksia matkanjärjestäjänon tarkoitus tehdä, heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua taialentavatko ne sen arvoa, ja minkä suuruisen hinnanalennuksenmatkustaja mahdollisesti saa tehtyjen muutosten johdosta sekäoikeuttavatko muutokset matkan peruuttamiseen.

5.3. Matkustajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava matkanperuuttamisesta matkanjärjestäjälle. Ellei matkustaja ilmoitamuutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassaperuuttavansa matkan, matkustajan katsotaan hyväksyvänehdotetut muutokset.

5.4. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksimäärätään kohdassa 8.3.

5.5. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissamatkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ilmanaiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kunmatkustaja on peruuttanut sopimuksen. Matkustajalla ei olekuitenkaan oikeutta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksua,jos 5.1.b) kohdassa tarkoitettu tilanne on ollut matkustajan tiedossajo sopimusta tehtäessä.

Jos peruutus johtuu 5.1.a), 5.1.c) tai 5.1. d) kohdissa mainituistasyistä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista,jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneethyödyttömiksi, ellei muutos johdu matkanjärjestäjää tai senalihankkijaa kohdanneista ylivoimaisista tilanteista.

6. Matkustajan oikeus keskeyttää matka japurkaa sopimus matkan aikana

6.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos

a) matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaasille alun perin asetettua tarkoitusta, tai

b) matkan aikana ilmenee kohdassa 5.1. b) tarkoitettu tilanne, elleimatkustaja ole ollut sopimusta tehtäessä tietoinen kohteenolosuhteista.

6.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksenmatkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muutmatkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjänsuorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, tämä hyöty (esim.yhdistelmämatkan toteutunut osa, matkan aikana tarjotut ateriat taimatkustajan käyttämät pääsyliput) otetaan huomioon arvioitaessahinnanalennuksen määrää.

6.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 6.1. a)tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omallakustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajanpaluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittuavastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muullesovitulle paikkakunnalle.

6.4. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 6.1. b) perusteellaeikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.5. mukaisestikotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviintoimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaanmatkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannustenmäärää ja muuta vahinkoa.

6.5. Mahdolliseen oikeuteen saada vahingonkorvausta sovelletaankohtaa 16.

7. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta jaluovuttaa se toiselle

7.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 45 vuorokautta ennenmatkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotelliamaksamalla alkuperäisen ja uuden matkan mahdollisenhinnanerotuksen lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voimatkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

7.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa oleviamatkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensahenkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevatehdot.

Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettavamatkanjärjestäjälle viimeistään seitsemän päivää ennen matkanalkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myöhemminkin, jos se ei aiheutakohtuutonta hankaluutta matkanjärjestäjälle.

Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvausluovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisistatoimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muutailmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Tässä yhteydessävoidaan soveltaa myös 4.2. kohtaa. Luovuttaja ja luovutuksensaajavastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksenmaksamisesta matkanjärjestäjälle.

8. Hinnanmuutokset

8.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeuskorottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaaseuraavilla perusteilla:

a) kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden jamuiden energialähteiden hinnoista, tai

b) matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluillekolmansien osapuolien asettamien maksujen, kuten lentokenttien taisatamien käyttöön liittyvien maksujen tai kohde- tai kaupunkiverojenmuutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia taikohdemaan viranomaisten määräämiä, tai

c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, jokamääräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssinmukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jotamatkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana.Jos hinnoittelukurssia ei ole erikseen ilmoitettu, käytetäänvertailukurssina sopimuspäivän valuuttakurssia.

8.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin piankuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on olluthinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutoskoskee.

Hinnankorotuksesta on ilmoittava matkustajalle pysyvällä välineelläviimeistään 20 päivää ennen matkan alkua.

8.3. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen tekemisen jälkeenenemmän kuin 8 % kohdassa 8.2. mainitun mukaisesti laskettuna,matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan onilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjällematkanjärjestäjän ilmoittamassa kohtuullisessamääräajassa tai elleimääräaikaa ole ilmoitettu, seitsemän päivän kuluessa siitä, kunmatkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta. Sähköisellä välineellätiedoksi annettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä,jolloin matkanjärjestäjä sen lähetti. Jos ilmoituksen saapumisenajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetynilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenäpäivänä sen lähettämisestä.

Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen, hänelle on palautettavahänen maksamansa maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä,mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun matkustaja onperuuttanut sopimuksen. Oikeus mahdolliseenvahingonkorvaukseen määräytyy 16. kohdan mukaan.

8.4. Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaatapahtuva kohtien 8.1. a–c syihin perustuva kustannusten laskuavastaava osuus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksunpalautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut.

9. Matkanjärjestäjän tekemät muutoksetmatkapakettisopimukseen

9.1. Jos matkanjärjestäjä tekee ennen matkan alkua matkankokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä muutoksiamatkapakettisopimukseen, matkustajalla ei ole oikeutta sopimuksenperuuttamiseen, hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen.Merkitykseltään vähäisinä muutoksina voidaan pitää sellaisiamuutoksia, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteenperusteella voinut kohtuudella varautua, kuten yhden matkapakettiinkuuluvan retken peruuntumista, jos matkaan sisältyy useita retkiä.

9.2. Merkittävät matkanjärjestäjän tekemät muutokset, jotkaoikeuttavat matkustajan peruuttamaan matkan, on lueteltukohdassa 5.1.

9.3. Jos matkanjärjestäjä tekee muita kuin kohdan 9.1. tarkoittamiamerkitykseltään vähäisiä tai kohdan 9.2. mukaisia matkanperuuttamisen oikeuttavia muutoksia, matkustaja on velvollinenmaksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkinhuomioon, mitä kohdissa 15 ja 16 on määrätty matkustajanoikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

9.4. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista matkustajallepysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi.

9.5. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä onmatkan tai matkasarjan peruuttamisen sijaan oikeus toteuttaa matkamuuttamalla kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokseteivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista onilmoitettava matkustajalle viimeistään:

 1. 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusipäivää;
 2. 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdestakuuteen päivään;
 3. 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksipäivää.

Matkustajalla voi olla edellä mainittujen muutosten vuoksi oikeus 15ja 16 kohdissa mainittuihin hinnanalennukseen ja/taivahingonkorvaukseen.

10. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa jakeskeyttää matka

10.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos

a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia jamatkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa taimuussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissamatkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvanosanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea jokoyksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtäväämatkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalleviimeistään:

 1. 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusipäivää
 2. 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdestakuuteen päivään
 3. 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksipäivää.

b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitullatavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisestivaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneidensotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kutenterrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten taisääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteenvaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisenmatkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa eimuusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamattamatkustajan henkeä tai terveyttä. Myös keskeisten palvelujen, kutensähkön tai veden saannin keskeytyminen matkakohteessaesimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiäsyitä.

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuinmahdollista.

10.2. Jos kohdassa 10. 1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana,matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdämatkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjänon viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamattajääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

10.3. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on palautettavamatkustajan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä,kun sopimus on peruutettu.

11. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei olemaksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittunamaksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaasopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan.Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottavamatkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnintakia.

12. Virhe ja virheilmoitus

12.1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos

a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitäon sovittu tai voidaan katsoa sovitun, tai

b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajallematkapalveluyhdistelmistä annetun lain edellyttämiä tietoja matkaansovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavistamatkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä,kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalletarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisestisattuvan sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavantapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneenmatkustajan päätöksentekoon, tai

c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.5. mukaisenavustamisvelvollisuutensa.

12.2. Matkustajan tulee varautua kohtuulliseen kuljetusaikataulunmuutokseen. Virheenä ei pidetä kuljetusaikataulun muutosta, jossen seurauksena matkakohteessa oloaika lyhenee tai piteneevähintään 2 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 4tuntia, 5 – 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 5 tuntia ja yli8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia. Jos matkankesto alittaa 2 vuorokautta, virheen arviointi tehdääntapauskohtaisesti.

12.3. Kyseessä ei ole virhe, jos matkustaja ei käytä matkaansisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain.

12.4. Virheilmoitus

Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hänilmoita virheestä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjällekohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisipitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana,on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle niin pian kuinmahdollista.

Ellei virheen välitön korjaaminen ole tarpeen, matkustajan onasetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle. Kohtuullistaaikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon matkan kesto, kohde jamuut matkan luonteeseen liittyvät seikat.

Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamastavirheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jotamatkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä,on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti jaarvottomasti.

13. Virheen korjaus

13.1. Matkanjärjestäjän on korjattava virhe välittömästi tai, josvälitön korjaus ei ole tarpeen, matkustajan asettamassakohtuullisessa määräajassa ja siten, ettei matkustajalle aiheudu siitäkustannuksia tai olennaista haittaa. Kohtuullista määräaikaa virheenkorjaamiselle määriteltäessä otetaan huomioon virheen laatu ja senmerkitys matkustajalle sekä matkanjärjestäjän mahdollisuudetkorjata virhe.

Matkustajalla voi korjaamisesta huolimatta olla oikeus kohdan 15.mukaiseen hinnanalennukseen virheen kestoajalta sekä kohdan 16.mukaiseen vahingonkorvaukseen.

13.2. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korjaamaansuorituksessaan olevaa virhettä, jos virheen korjaaminen onmahdotonta tai se aiheuttaa matkanjärjestäjälle kohtuuttomiakustannuksia. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaanhuomioon virheen suuruus ja kyseisten matkapalvelujen arvo.

Jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa virhettä, tai jos korjaustaei suoriteta välittömästi silloin, kun se olisi välttämätöntä taimatkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustajavoi tehdä sen itse. Matkustajalla on tällöin oikeus saada korvausvirheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista.

Jos matkustaja itse korjaa matkanjärjestäjän suorituksessa olevanvirheen, matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan tästämatkustajalle aiheutuneita kustannuksia, mikäli virheenkorjaamisesta aiheutuneet kustannukset ovat kohtuuttomat.Matkanjärjestäjän käyttäessä tämän kohdan mukaistakieltäytymisoikeuttaan matkustajalla on oikeus kohtien 15. ja 16.mukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

14. Vaihtoehtoisten palvelujen tarjoaminenmatkan aikana

Jos merkittävää osaa matkapalveluista ei voida matkan aikanasuorittaa sovitun mukaisesti, on matkanjärjestäjän tarjottava ilmanmatkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia matkapaketinjatkamiseksi soveltuvat vaihtoehtoiset järjestelyt, jotka ovatmahdollisuuksien mukaan laadultaan vähintään samantasoiset kuinsovitut matkapalvelut. Velvollisuus tarjota vaihtoehtoisia järjestelyjäkoskee myös tapauksia, joissa matkustajan paluu matkanlähtöpaikalle ei toteudu sovitulla tavalla.

Matkanjärjestäjän on myönnettävä matkustajalle asianmukainenhinnanalennus, jos vaihtoehtoiset järjestelyt sisältävä matkapakettion laadultaan heikompi kuin matkapakettisopimuksen mukainenpaketti.

Matkustaja saa kieltäytyä tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä,jos ne eivät ole verrattavissa matkapakettisopimuksessa sovittuuntai jos tarjottu hinnanalennus ei vastaa virheen merkitystä. Josmatkustaja kieltäytyy perustellusti vaihtoehtoisista järjestelyistä taijos sellaisia ei ole mahdollista tarjota, matkustajalla on oikeusasianmukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseensiinäkin tapauksessa, että hän ei pura sopimusta. Josmatkapakettiin sisältyy matkustajan kuljetus, matkanjärjestäjän onjärjestettävä ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle sopimustavastaava paluukuljetus ilman, että siitä aiheutuu matkustajallelisäkustannuksia.

Jos matkustaja ilman edellä mainittuja hyväksyttäviä perusteitakieltäytyy tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, hänellä ei oleoikeutta vahingonkorvaukseen tai hinnanalennukseen.

15. Hinnanalennus

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjänkustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla onoikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, elleimatkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta.

Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos virhe onmerkitykseltään vähäinen suhteessa koko sopimukseen.Hinnanalennusta laskettaessa lähtökohtana on matkapaketinkokonaishinta, eikä virheen sisältäneen yksittäisen matkapalvelunhinta. Virheen merkitystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioonmyös matkustajan yksilölliset tarpeet ja erityiset toiveet sopimustatehtäessä.

16. Vahingonkorvaus

16.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonkamatkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.Matkanjärjestäjän on suoritettava korvaus matkustajalle ilmanaiheetonta viivytystä.

Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, josmatkanjärjestäjä osoittaa, että

 1. virhe johtuu matkustajasta;
 2. virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttämatkapalvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollutennakoitavissa tai estettävissä
 3. virhe johtuu 16.9. kohdassa tarkoitetuista ylivoimaisistatilanteista.

16.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalleaiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menotsekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynytansionmenetys, yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräisetkulut sekä loma- tai matkanautinnon menettäminen. Viimeksimainittu edellyttää matkapalvelujen suorittamisessa ilmennyttämerkittävää virhettä.

16.3. Matkustajalla on matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestäjohtuvasta tavaroiden käytön estymisestä oikeus korvaukseen, jossiitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen onkatsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.

16.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrääparhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka onaiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.

16.5. Ilma-, meri-, tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneenvahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten taisopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiösoveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjänkorvausvastuuseen kuljetukseen liittyvästä vahingosta sovelletaanmitä kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994) taimerten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuustaonnettomuustapauksessa annetussa Euroopan parlamentin janeuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/2009, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa(45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986), rautatiekuljetuslaissa(1119/2000), matkustajien ja heidän matkatavaroidensailmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajienkorvausvastuusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o2027/97 taikka siitä määrätään kansainvälisiä rautatiekuljetuksiakoskevassa yleissopimuksessa (COTIF; SopS 5/1985), eräidenkansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjenyhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 76/2004),matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjassa(SopS 70/2017).

16.6. Matkustajalle myönnettävä vahingonkorvaus määräytyysyntyneen vahingon suuruuden perusteella, mutta se ei voi koskaanolla enempää kuin kolme kertaa matkan hinta. Tämävastuunrajoitus ei koske kuitenkaan henkilövahinkoa eikä tahallaantai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa.

16.7. Saadakseen korvausta matkustajan on näytettävä, ettämatkanjärjestäjän suorituksessa on virhe ja että hänelle aiheutunutvahinko on syy-yhteydessä kyseiseen virheeseen. Korvauksenvaatijalla on myös näyttötaakka vahingon määrästä.

16.8. Matkustajan vahingonkorvausvelvollisuuteen suhteessamatkanjärjestäjään sovelletaan kohtaa 2.6.3.

16.9. Ylivoimaiset tilanteet (väistämättömät ja poikkeuksellisetolosuhteet)
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuuväistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, ja jotka ovatmatkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joidenseurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuullisettoimenpiteet olisi toteutettu. Näitä väistämättömiä ja poikkeuksellisiaolosuhteita voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset,ilmatilarajoitukset, sotatoimet, muut vakavat turvallisuusongelmat,kuten terrorismi, vakavat levottomuudet, merkittävät riskit ihmistenterveydelle kuten vakavan taudin esiintyminen matkakohteessa tailuonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset tai sääolosuhteet,jotka tekevät mahdottomaksi matkapakettisopimuksessa määritetynturvallisen matkustamisen kohteeseen tai jotka muuten vaikuttavatmerkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Myöskeskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saanninkeskeytyminen esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksivoivat olla kyseisiä syitä.

16.10. Jos matkustajan paluuta ei ole väistämättömien japoikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdollista toteuttaa sovitunmukaisesti, matkanjärjestäjä vastaa tarvittavasta, mahdollisuuksienmukaan matkapakettisopimusta vastaavasta majoituksestaaiheutuvista kustannuksista enintään kolmelta yöltä, elleikuljetusyhtiö tätä tee. Jos matkustajalla on paluukuljetukseensovellettavan matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unioninlainsäädännön mukaan oikeus majoitukseen pidemmältä ajalta,sovelletaan tätä lain säädäntöä.

Matkanjärjestäjä ei saa vedota väistämättömiin ja poikkeuksellisiinolosuhteisiin vastuunsa rajoittamiseksi paluukuljetuksenviivästyessä, jos asianomainen kuljetuspalvelun tarjoaja ei saavedota tällaisiin olosuhteisiin sovellettavan Euroopan unioninlainsäädännön nojalla.

Edellä mainittu kustannusvastuun rajoitus ei koskeliikuntarajoitteista matkustajaa tai hänen saattajaansa, raskaanaolevaa naista, ilman saattajaa matkustavaa alaikäistä eikä erityistälääkinnällistä apua tarvitsevaa henkilöä, jos matkanjärjestäjälle onilmoitettu viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua henkilönerityistarpeesta huolenpitoon.

17. Varausvirheet

Matkanjärjestäjän on korvattava ilman aiheetonta viivytystämatkustajalle vahinko, joka aiheutuu sen käyttämässävarausjärjestelmässä olevasta teknisestä puutteesta taivarausmenettelyn kuluessa tehdystä virheestä.

Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos varausvirhe johtuumatkustajasta tai kohdassa 16.9. tarkoitetuista väistämättömistä japoikkeuksellisista olosuhteista.

Varausvirhe voi johtua matkustajasta esimerkiksi silloin, kun hänantaa elinkeinonharjoittajalle virheellisen tai puutteellisenmatkustajaa tai matkaa koskevan tiedon. Matkustajan kuuluu myösnormaalin huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tarkistaa saamansaasiakirjat, kuten varausvahvistus, ja ilmoittaa havaitsemistaanpuutteista tai virheistä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle niinpian kuin mahdollista. Jos hän laiminlyö tarkistusvelvollisuutensa jatästä aiheutuu hänelle vahinkoa, hänen myötävaikutuksensavoidaan ottaa huomioon määritettäessä hänelle maksettavaavahingonkorvausta.

18. Muun lainsäädännön nojalla saadunkorvauksen vähentäminen

Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta taivahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopanunionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla,korvauksen määrä on vähennettävä näiden ehtojen nojallamyönnettävästä vastaavasta korvauksesta.

Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaanmatkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälletai -välittäjälle.

19. Korvausvaatimukset

19.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestämatkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 12.

19.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjällekirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

20. Riita-asiat

Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saadaratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaaasian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajantulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi).Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansakäräjäoikeuden käsiteltäväksi.